Monday, June 27, 2016

பதாகை மின்னிதழில் வெளிவந்திருக்கும் மொழியாக்கச் சிறுகதை

சில்கோவ்ஸ்கியின் தேற்றம்: அத்தியாயம் 2

மூலம்: கார்ல் இயாக்னெம்மா

https://padhaakai.com/2016/06/26/zilkowkskys-theorem-2/


No comments: