Wednesday, June 22, 2016

பதாகை மின்னிதழில் வெளிவந்திருக்கும் மொழியாக்கச் சிறுகதை

சில்கோவ்ஸ்கியின் தேற்றம்: அத்தியாயம் 1
மூலம்: கார்ல் இயாக்னெம்மா

https://padhaakai.com/2016/06/19/zilkowkskys-theorem/

No comments: